BUHARA İLİM VE HİZMET VAKFI

İLMÎ VE HİKEMÎ ETÜTLER MERKEZİ (HİKEM)

İLAHİYAT DESTEK PROGRAMI (İLDEP)

GENEL BİLGİLER

   Buhara İlim ve Hizmet Vakfı bünyesinde 2012 yılında Enderûn Dinî Araştırmalar Merkezi (ENAM) adıyla kurulmuş olan merkezimiz, bu güne kadar İslâmî ilimlerin tedrisine dair çeşitli programlar uygulamıştır. 2022 yılında; İlmî ve Hikemî Etütler Merkezi (HİKEM) şeklinde yepyeni bir isim ve anlayışla yoluna devam eden merkezimiz, ilahiyat fakültelerinde okuyan talebelerin eğitimlerine hem maddî hem de ilmî destek verecek İlahiyat Destek Programı’nı (İLDEP) hayata geçirmiştir.

PROGRAMIN AMACI

  İLDEP’in amacı, ilahiyat fakültelerinde okuyan talebelere, hem maddî (barınma ve burs imkânı) hem de ilmî destekte bulunarak, 5 yıllık fakülte hayatlarını daha verimli geçirmelerini sağlamak, bilgi ve donanımlarını olabildiğince arttırmaktır. Burada amaç ilahiyat fakültelerine bir alternatif değil, oradaki eğitime katkı sunarak eksiklikleri gidermektir. Merkezimiz, örgün ilahiyat eğitiminde iki temel eksik görmektedir: Klasik Arapça eğitimi ve talebelerin temel metinlerle muhatap olamaması. Programımız da temelde bu iki eksiği giderme odaklı olarak hazırlanmıştır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

   Program, ilahiyat müfredatına paralel bir şekilde, toplam 5 senelik bir seminer programıdır. İlk iki senesinde yoğun bir şekilde klasik Arapça seminerleri verilmektedir. Bunun yanında Osmanlı Türkçesi ile hat seminerleri de bulunmaktadır. Sonraki 3 yıl boyunca temel İslâmî ilimlerden Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf’a dair metinler okutulmaktadır. Ancak metinlerin salt okunup tercüme edilmesiyle yetinilmemekte, her bir ilmin mesâili üzerinde ciddi bir şekilde durulmaktadır. Bunun yan ısıra mezkûr ilimlerin usulleri de okutulmaktadır. Ayrıca yıl boyunca, alanında uzman hocalar tarafından bu dersleri destekler mahiyette konferanslar da gerçekleştirilmektedir. 5 yıllık programımızın detayları aşağıda ekte sunulmuştur.

   Tüm bu seminerlerin yanında, 5 yıllık program boyunca, kitap tahlilleri, film okumaları, Modern İslam Düşüncesi okumaları, belgesel gösterimleri, tarihi ve kültürel geziler gerçekleştirilmektedir.

AVANTAJLARIMIZ

   Müfredât: HİKEM’in en büyük avantajı, 5 yıllık yoğun müfredatıdır. Özellikle klasik Arapça’da, talebe merkezli bir müfredatı uygulayan merkezimiz, klasik metinleri yeni bir yöntemle okutarak, talebeye daha fazlasını sunmaktadır.

   Lokasyon: Merkezimiz, Üsküdar Burhaniye Mahallesinde olup Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İSAM, 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sebahattin Zaim Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin tam ortasında ve bunların neredeyse tamamına yürüme mesafesindedir.

 

   Barınma İmkânı: Programa katılmaya hak kazanan talebelerimiz için, barınma imkânı vakfımız tarafından sağlanmaktadır.

   Öğrenci Bursu: Programa katılan öğrencilere vakfımız tarafından aylık burs verilmektedir.

   Lisansüstü eğitime destek: Programa katılan öğrenciler, gerek beş yıl boyunca alacakları eğitim, gerekse son yıl lisansüstü eğitim noktasında verilecek danışmanlık hizmeti ile lisansüstü sınavlarda rakiplerinden birkaç adım önde olacaklardır.

 

PROGRAMA KATILIM ŞARTLARI

  • İLDEP, Marmara ve 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakülteleri’nin hazırlık sınıfına başlayacak olan erkek öğrencilere yöneliktir.
  • Programa katılacak olanların, yoğun ders müfredatına uyum sağlamaları, program dâhilindeki derslere devam etmeleri zorunludur.
  • Program tamamen ücretsizdir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Son başvuru tarihi: 29 Ağustos

Mülakât tarihi: 3 Eylül

Sonuçların açıklanması 7 Eylül

 

İLAHİYAT DESTEK PROGRAMI MÜFREDÂTI

 

HAZIRLIK SINIFI

A.Klasik Arapça

1.Sarf ve nahv beraber ve birbiriyle irtibatlı bir şekilde işlenir. Özellikle Emsile-Bina ve Avâmil aynı anda işlenir.

2.Klasik Arapça dersi tatbikata dair uygulamalarla devam eder. Dersin bir kısmı teori ve mefhum, diğer bir kısmı örnek cümleler üzerinden tatbikat şeklinde işlenir.

B.Arapça Metin

1.Arapça metin dersinden maksat, yıl boyu öğrenilen sarf ve nahvin bir metin üzerinde uygulamasını yapmaktır. Bu da hem içerik olarak faydalı hem de dil açısından hoş bir metin üzerinden yapılır.

C.Hadis 1

1.40 hadis talebeye ezberletilir. Hoca derse, İbn Receb el-Hanbelî’nin Câmi´u’l-´ulûm ve’l-hikem” adlı eserinden istifade ederek hazırlanır, ders takririni buna göre verir. Ayrıca her bir talebeye ezberledikleri hadislerden birer vaaz hazırlaması istenir ve cemaat huzurunda bu vaazı tatbik eder.

 

BİRİNCİ SINIF

 

 

A.Klasik Arapça

1.İzzî okutulurken, ismî fâil ve mefulden önce masdar kalıpları ve isim çekimleri konuları “es-Sarfu’t-ta´lîmî” adlı eserden takviye edilir.

2.İsm-i fâil ve mef´ûl konularından sonra aynı eserden sıfat-ı müşebbehe konusu eklenir.

3.İzzî’nin sonuna yine aynı kitaptan ism-i tafdîl, ism-i tasğîr, neseb konuları eklenir.

B.Hadîs 2

1.Riyâzü’s-sâlihîn okutulurken her bir babtan, o babı en fazla temsil eden hadis talebeye ezberletilir.

 

İKİNCİ SINIF

 

 

ÜÇÜNCÜ SINIF

 

 

DÖRDÜNCÜ SINIF

 

 

Notlar:

  1.Kelam ve fıkıh usûlü dersleri, birbiriyle irtibatlı bir şekilde işlenecek. Böylece, bütün İslâmî ilimleri anlama noktasında temel bir bakış açısı getirecek olan üst bir bakış açısı talebeye verilmiş olacak.

>>>>>>>>>BAŞVURU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ<<<<<<<<<