Vakfı Adı

Madde 1: Vakfın adı “BUHARA İLİM VE HİZMET VAKFI” dır.

Vakfı Merkezi

Madde 2: Vakfın merkez adresi “Emniyet Mah. Nurbaba Cad. No:1 Üsküdar” dır.

Vakfın Şubeleri

Madde 3: Vakıf mütevelli heyetinin kararı ve vakıflar genel Müdürlüğü’nün izniyle vakıf yurt içinde şubeler açabilir.

Dış Temsilcilik ve Şubeler

Madde 4: Vakıflar genel müdürlüğüne bildirmek dışişleri Bakanlığının olumlu görüşünü almak ve başbakanlıktan izin almak sureti ile vakıf yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir şubelerin çalışmaları vakıf senedine uygun olarak düzenlenecek olan merkez faaliyetlerinin aynıdır.

Vakfın Gayesi

Madde 5:

 1. Mütevelliği heyetinin kararlaştıracağı sıraya göre ve imkanlar el verdikçe ilk, orta, lise ve yüksek seviyede okullar, cami, Kur’an kursu, yurt, huzurevi, aşevi gibi dini ve hayri müesseseler, bilgisayar, biçki-dikiş gibi bilgi ve beceri geliştirme kursları kurmak ve açmak. Buraların eğitimlerini yapmak.
 2. Doğum evi, poliklinik ve hastane gibi sağlık merkezleri açmak. Doktor, hemşire gibi sağlık personeli çalıştırmak.
 3. Fakir, kimsesiz ve düş günlerin barındırılacağı huzurevleri açmak ve çalıştırmak.
 4. Her seviyeden fakir ve başarılı öğrencilere burs temin etmek, yurt ve mesken temini nde öğrencilere yardımcı olmak. Konferans, seminer, panel ve yarışmalar düzenlemek suretiyle eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunmak, başarılı olanlarına ikramiyeler vermek.
 5. Tanınmış din büyüklerimizin eserlerini yayınlamak, cami, külliye ve türbelerin yapım onarım ve bakımlarını yapmak, bu sahalarda hizmet gören diğer kuruluşlarla yardımlaşmak.

Vakfın Faaliyetleri

Madde 6:

 1. Vakfın gayesini gerçekleştirmek için maddi imkanları ölçüsünde her türlü ilmi, fikri, tarihi, dini, sosyal, kültürel, ekonomik ve benzeri sahalarda araştırmalar, tehditler, tercümeler yapar ya da yaptırır. Bu çalışmaların sonuçlarını basılı, sesli, görüntülü yayınlar (gazete, dergi, kitap, afiş, broşür, bant, kaset ve film, ve bazı) halinde hazırlattırıp neşr eder. Ya da neşrettirir. Kültür-sanat faaliyetleri Tarzında sunar. Ya da sunulmasına yardımcı olur.
 2. Her tür ve seviyede özel eğitim ve Öğretim kurumları (ana okullari, ortaokullar, liseler, yüksek okullar, üniversiteler, kurslar, dershaneler, etüt eğitim merkezleri ve benzerleri) kulüpler, Spor tesisleri, kültür-sanat merkezleri, ilmi araştırma merkezleri, enstitüler, arşivler, kütüphaneler, Misafirhaneler, oteller, Yurtlar, Pansiyonlar, kreşler, hastaneler, sağlık ocakları, huzurevleri, çocuk yuvaları, yetimhaneler, fakirhaneler, islah evleri ,i merathhaneler, aşevleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerini sergilendiği salonlar, deney ve gözlem labaratuvarları, matbaalar, yayın evleri, bilimum basın kuruluş ve organları, atölyeler, fabrikalar, sanayi tesisleri, örnek çiftlikler ve ziraat merkezleri kurar, işletir, yahut bu tür müesseselere ortak olur.
 3. Yurt içinde ve yurt dışında çok yönlü geziler, kamplar, konferanslar, paneller, seminerler, sergiler, yarışmalar, şenlikler, gösteriler, fuarlar, festivaller ve benzeri faaliyetler, düzenler ya da düzenleyen şahıs ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
 4. Her türlü özgün ve yaygın okul ve okul dışı eğitim öğretim faaliyeti ile vakfın gayesi ne uygun çalışmalar içinde bulunan öğretmenlere, öğrencilere, öğretim üyelerinin, imamlara, vaizlere, müezzinlere, gazetecilere, dergicilere, yayıncılara, ilmi, fikri, tarihi, dini, sosyal, kültürel, ekonomik ve benzeri sahalarda araştırma yapan, faaliyet gösteren ilim adamlarına, din adamlarına, araştırmacılara, doktorlara, mühendislere, avukatlara, yazarlara, çizerlere, sanatçılara, sporculara, hasılı her meslek ve zümreden vakfın gayesi ne uygun çalışmalar yapan şahıslara kuruluşlara maddi ve manevi yönden destek olur. Burs, kredi, prim, ödüller verir. Aynı ya da nakdi yardımlar da bulunur. İaşe ve ibatelerini sağlar. Yurt içinde ve yurt dışında yapacağı çalışmaları organize ve finanse eder.
 5. Faaliyetlerinde toplumun bütün zümre ve kesimlerini hiçbir ayrım yapmadan muhatap almak da birlikte kadınlarımızın ve kızlarımızın sosyal, kültürel, ekonomik ve fikri seviyelerini yükseltme konusunda özel bir ilgi ve gayret gösterir. Bu maksatla kadınlara has birimler, organlar oluşturur. Faaliyetleri organize eder. Mevcut kadın kuruluşları ile işbirliği yapar.
 6. Vakfa yapılan her türlü ayni ve nakdi yardımları, hibeleri, aidatları kabul Edip, gayesine uygun olarak kullanır ya da kullandırır.
 7. Vakfın mal varlığını artırmak için iktisadi teşebbüslerde bulunur. Şirketler, işletmeler kurar ya da kurulmuş olanlara ortak olur. Hisse senetleri, devlet tahvilleri ve benzeri şeyleri satın alır ve satar. Nakdi değerlerini gerekli gördüğü hallerde döviz ya da altın olarak değerlendirir.
 8. Vakfın gayesini gerçekleştirmek için her türlü menkulu, gayrimenkulü, emlakı, aracı, gereçi, eşyayı yahut hakkı, bağış olarak kabul eder, satın alır ve kullanır. Kendisine bağlı birimlere, kurumlara, kişilere, organlara ve vakfın gayesi ne uygun faaliyet gösteren diğer kişilere, kuruluşlara kullandırır. İlgili mevzuat dahilinde, bütün bu alınmış ya da kabul edilmiş şeyleri ilgili makamların bilgisi ile satar, devreden, kiralar yahut bağışlar.
 9. Vakfı ve vakıf çalışmalarını tanıtıcı faaliyetlerde bulunur
 10. Gayesini gerçekleştirmesine Yarayacak diğer işleri, hizmetleri ve faaliyetleri yapar ya da yaptırır.

Vakfın Varlığı

Madde 7: Vakfın ilk kuruluş sermayesi vakfa Şehabettin uygun tarafından bağışlanın İstanbul ili Üsküdar ilçesi emniyet mahallesi nur baba caddesi yunus Emre Sokak no bir Üsküdar adresinde ve tapuda 712 ada 210 pafta dört parsel sayıları ile kayıtlı gayrimenkul ile yine aynı mevki ve adreste olan Hasan vakti Bingöl tarafından bağışla anan 712 ada 210 pafta dört parsel sayılı gayrimenkullerdir.

Gayrimenkulün tahmini değeri 30 milyon TLedir. Vakfın bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurtiçinde ve gerek yurt dışında her türlü mal ve hakları bağış, vasiyet, satın alma ve bazı şekillerde temellük edebilir. İntifa, Süknâa veya mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir. Şartlı bağışları kabul eder ve şartlarına uygun olarak yönetir ve yerine getirir. Vakıf, vakıflar hakkındaki tüzük uyarınca vakıflar genel müdürlüğünden izin belgesi almak suretiyle gayrimenkul, mal ve hakları üzerinde temlik tasarruflar da bulunabilir.

Vakfın Gelir Kaynaklar

Madde 8:

 1. Vakfın gelirleri işletilmekte suretiyle vakıf varlığının idamesi için gelirler elde eder.
 2. Vakıf her türlü nakdi değeri olan hakları yerli veya yabancı bir şirketin hisse senetlerini, hisselerini, intifa senetlerini, her türlü menkul değerleri, alacak ifade eden senet ve kuponları, ezcümle mamelek her türlü kıymeti, vasiyet gibi ölüme bağlı Tasarruflar yanında bağış ve sair suretlerle temellük eder. Ölüme bağlı Tasarrufları kabul eder. Mülkiyetin gayri ayni haklarına aynı şekil ve usullerle sahip olabilir. Bunları ve mamelek dahil tüm değerleri kiraya verebilir. Bunların gelirlerini talep ve tahsil eder. Vakıf bir tüzel kişi olarak bütün bu hakları geçerli her türlü hukuki şekilde usülle iktisap eder.

Gelirlerin Muhafazası

Madde 9: Vakfa intikal etmiş ve edecek olan her türlü nakit paralarla nakit gibi istimali mümkün olan her türlü menkul değer Gayeleri uygun yerlere sarf edilinceye kadar vakfa gelir sağlayacak şekilde vadeli vadesiz mevduat ve katılım payı hisseleri şeklinde veya altın ya da dövize çevirilmek suretiyle muhafaza edilir. Mütevelli heyetinin bu konuda takdir yetkisi vardır.

Vakfın İdare Şekli

Madde 10: Vakfı iki idare organı vardır:

– Kurucular Kurulu

– Mütevelli Heyeti

Kurucular Kurulu

Madde 11: kurucular kurulu bu senette kurucular olarak adı geçen beş kişi ile onların vefatı veya çekilmesi ile yerine geçecek kişilerden oluşur. Vakfın kurucuları kuruluşun müteakip bir ay içerisinde ölüm ve annemi nedenle çekilmeleri halinde kendilerinin yerine geçmesini istedikleri üç kişinin adını kapalı bir zarf içerisinde vakfı verirler. Diğer kurucular bu üç kişiden birini tercih etme hakkına sahiptir. Kurucular kurulu oybirliğiyle vekil kurucu üyeliğini ve zarftan çıkan bu yeni kurucu üyeliği uygun görmemesi halinde reddedebilir.

Mütevelli Heyeti

Madde 12: kurucular kurulunun her yıl ocak ayında iki sene müddetle üç asıl ve üç yedek üyeden teşekkür eder. Bunlar yeniden seçilebilirler.

Üyelik, Şeref Üyeliği, Fahri Danışmanlık ve Denetçilik

Madde 13: Vakfımıza kuruluş ve işleyiş esnasında maddi ve manevi yardımı bulunanlardan mütevelli heyeti uygun bulacağı şekilde ölçülerde üye, Şerefiyyesi, fahri danışman ve Fahri denetçiler seçilebilir. Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için bu kişilerin maddi ve manevi katkılarından yararlanılır.

Kurucular Kurulunun Vazife ve Salahiyetlerin

Madde 14: Kurucular kurulu ilk toplantısında aralarından birini oy çokluğuyla bir yıllığına başkan seçer. Yeniden seçilmek mümkündür. Süresi bitmeden ayrılan vefat eden başkanı yerine kalan süre için aynı usülle başkan seçilir. Kurucular kurulu her yıl ocak ayında toplantı yapmak suretiyle yukarıdaki usülle mütevelli heyetinin seçen, aynı usülle mütevelli heyetinin veya heyet üyelerinden birini veya birkaçını aziz yetkisine de sahiptir.

Mütevelli Heyetinin Vazife ve Salahiyetlerin

Madde 15: Kanun ve ana mukabele de aksine hüküm olmadıkça mütevelli heyeti vakfın bütün yetkilerini kullanır. Mütevelli heyeti gaye maddesinde belirtilen hizmetleri tevkil veya teşkil edeceği birim müessese ve kurumlar aracılığı ile yerine getirilebilir. Her bireyin çalışma usülleri de ücret durumu mütevelli heyeti nca hazırlanacak özel yönetmelikler çerçevesinde yürütülür. Hizmetlerin icrasında görev alacak kişi ve birimler mütevelli heyetine karşı sorumludur.

Mütevelli heyeti kurucular kurulu nca seçildikten sonra bir hafta içerisinde toplanarak kendi aralarında bir başkan bir başkan Vekili bir sekreter bir muhasip ve bir bezle ders seçerler. Vakfı başkan temsil eder. Mütevelli heyet bu vazifelerin yanında ayrıca:

 1. Vakfın gayesinin tahakkuku için her tür kararları almak.
 2. Vakfın bütçesini hazırlamak, bütçe dahilinde harcamalar yapmak ve ilgililere harcama yetkisini vermek.
 3. Vakfın idare ve idamesi için, gerekli yönetmelik ve talimatnameleri hazırlamak.
 4. Vakıf teşkilatında her kademede çalıştırılabilecek personel için tayin ve azillerini havi personel yönetmeliği hazırlamak.
 5. Vakfı temsil etmek, davalarda Sulh ve ibra ya ve feragate karar vermek, yasa gereği yerine getirilecek bu yetkiler için başkalarını da tevkil etmek.
 6. Vakfın şubeler açılmasına karar vermek. Bu şubelerin vazife ve selâhiyetlerini belirlemek.
 7. Karar, muhasebe ve demirbaş eşya defterlerin tutulmasını sağlamak ve kontrol etmek.
 8. Vakfın alım ve satımlarını yapmak, gayrimenkul ve bağışlarını tam ve çıplak mülkiyet şekilleri ile ilgili izin alınarak (ilgili izin alınarak) kabul etmek. Gayrimenkul alınması, ipotek edilmesi, irtifak ve ayni haklar tesis edilmesi, trampa ve Instagram az akti vakfa ait gayrimenkullerin vakıflar genel müdürlüğünden izinle satışı ve menkul alımları hususunda karar vermek yetkilerine de sahiptir.

İşbu yetkilerini daimi personel veya geçici temsilci ve vekilleri aracılığı ile de yapabilir.

Mütevellelli Heyet Üyelerinin Vazife ve Salahiyetleri

Madde 16:

 1. Mütevelli heyet başkanı vakfı temsil eder. Heyet kararlarını icra eden ve toplantılarına başkanlık yapar.
 2. Başkanvekili, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekalet eder.
 3. Genel Sekreter, mütevelli heyetine toplantı günlerini ayarlar alınan kararları deftere geçirir ve vesair ve mümasil muameleleri yapar.
 4. Muhasip, bütçe takibi ve muhasebe işlerini yürütür.
 5. Veznedar, vakfın gelir ve giderlerin takip ve kıymetli evrakını muhafaza ve değerlendirme işlerini yürütür.

İmza Yetkisi

Madde 17: vakıf adına vakfı borç altına sokacak muamelelerde banka ve finans kurumlarında, hesap açma ve kapatma da ve para çekme de mütevelli heyet başkanı ve veznedar veya başkanın tayin edeceği vekil ve veznedar olmak üzere iki imza yetkili olacaktır.

Vakfa İfa Olunacak Hizmetlerin Karşılıkları

Madde 18: vakfa yapılacak hizmetler genellikle fahridir. Ancak mütevelli heyeti gereğine göre azalır ha huzur hakkı tanıyabilir. Vakıf için seyahat hallerinde verilecek harcırahlar her yıl için mütevelli heyetçe belirlenir.

Vakfın Feshi Hali:

Madde 19: Vakfın herhangi bir şekilde fesi veya infisahi halinde vakfın borçları tasfiye edilerek elde kalacak mal varlığı vakfın gayesi ne uygun hizmetler gören başka bir vakfa vakıf mütevelli heyeti kararı ile devredilir.

Vakfın Kurucuları

Madde 20:

 1. Murat Kaplan
 2. Orhan Özpabuççu
 3. Muzaffer Ayanoğlu
 4. Mehmet Kaya
 5. Nurettin Demir